Algemene Voorwaarden

 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetzorg Axel en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inspanningen pedicure praktijk

De pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De pedicurepraktijk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

 1. Afspraken
 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetzorg Axel melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetzorg Axel het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd binnen komt, mag Voetzorg Axel de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 • Voetzorg Axel moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 • Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, werkstakingen inbegrepen.

 

 1. Annuleringsvoorwaarden

Voor het annuleren van een pedicure behandeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een pedicure behandeling bent u geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een pedicure behandeling bent u 100% van het bedrag verschuldigd.

 

 1. Betaling

Voetzorg Axel vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Voetzorg Axel vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per PIN te voldoen.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Voetzorg Axel bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Voetzorg Axel neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Voetzorg Axel behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetzorg Axel zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

 1. Geheimhouding

Voetzorg Axel is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de praktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid

Voetzorg Axel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetzorg Axel is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetzorg Axel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

 1. Garantie

Voetzorg Axel geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

 1. Beschadiging & diefstal

Voetzorg Axel heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetzorg Axel meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Voetzorg Axel.

Voetzorg Axel moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetzorg Axel de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voetzorg Axel en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan Provoet.

 

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetzorg Axel het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Voetzorg Axel en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.